Nauczycielu, podnieś swoje kompetencje!

Dodano: 5 lipca, 2021

Centrum Rozwoju Lokalnego, Stowarzyszenie Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego oraz Grupa Doradcza Projekt Spółka z o.o. pragną  do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie Śląskim”.

Projekt ma na celu:

Zwiększenie kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, w szczególności w zakresie dotyczącym realizacji ustawy z dn.04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez realizację kompleksowego cyklu szkoleń stacjonarnych i szkoleń e-learningowych w województwie śląskim.

Grupę docelową projektu stanowią:

• przedstawiciele władz samorządu (gmin, powiatów, województwa) i pracownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie województwa śląskiego
• przedstawiciele podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/ prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie województwa śląskiego.

Oferowane bezpłatne szkolenia z zakresu:
• organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i roli dziennego opiekuna;
• standardów jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 wraz z opieką nad dziećmi z niepełnosprawnościami lub wymagającymi szczególnej opieki;
• finansowania tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz realizacji obowiązku sporządzania sprawozdań;
• przygotowania biznesplanu (planu działań) w zakresie tworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz współpracy publiczno-prywatnej.

Dostęp do dedykowanej platformy e-learningowej 24h/7dni w tygodniu; stanowiącej uzupełnienie tradycyjnych szkoleń; w tym dodatkowych modułów szkoleniowych zakresu:

• zarządzania inwestycją – koncepcja i plan realizacji inwestycji pod kątem zasobów,optymalizacja inwestycji, analiza ryzyka inwestycji;
• diagnozy lokalnej – analiza SWOT wszystkich dostępnych form opieki, o której mowa w ustawie, określenie kluczowych aspektów potrzeb społeczności lokalnych (metoda Canvas);
• przeglądu nieinstytucjonalnych form opieki nad dziećmi.

Na platformie znajdą się również stworzone w ramach projektu:
• kompendium wiedzy zawierającej dobre praktyki do celów szkoleniowych;
• kompendium wiedzy na temat dobrych praktyk w obszarze opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 w województwie śląskim, stworzone na podstawie przeprowadzonych w ramach projektu indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI), zrealizowanych wśród jednostek samorządu terytorialnego oraz niepublicznych podmiotów prowadzących formy opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie województwa śląskiego.

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 do 31.08.2022

 

Z ramienia realizatora projektu osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pani Katarzyna Surma
kontakt: e-mail: slaskiezlobki@gmail.com tel: 692 341 714

 

Dokumenty do pobrania: 

Regulamin uczestnictwa w projekcie 

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do projektu

Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika projektu