POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka ochrony danych osobowych” (dalej jako Polityka) ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w Centrum Rozwoju Lokalnego, e-mail: crl@crl.org.pl; (dalej Stowarzyszenie/Fundacja).

Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Polityka zawiera:
 2. opis zasad ochrony danych obowiązujących w Stowarzyszeniu/Fundacji;
 3. odwołania do załączników uszczegóławiających (wzorcowe procedury lub instrukcje dotyczące poszczególnych obszarów z zakresu ochrony danych osobowych wymagających doprecyzowania w odrębnych dokumentach);
 4. Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki jest Stowarzyszenie/Fundacja. Stowarzyszenie/Fundacja powinno też zapewnić zgodność postępowania kontrahentów Stowarzyszenia/Fundacji z niniejszą Polityką w odpowiednim zakresie, gdy dochodzi do przekazania im danych osobowych przez Stowarzyszenie.
 5. Skróty i definicje:

Polityka oznacza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Dane oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

Dane wrażliwe oznaczają dane specjalne i dane karne.

Dane specjalne oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

Dane karne oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Dane dzieci oznaczają dane osób poniżej 16. roku życia.

Osoba oznacza osobę, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

Podmiot przetwarzający oznacza organizację lub osobę, której Stowarzyszenie powierzyła przetwarzanie danych osobowych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość).

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Eksport danych oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

IOD lub Inspektor oznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych

RCPD lub Rejestr oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych.

Stowarzyszenie oznacza Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Lokalnego

 1. Ochrona danych osobowych w Stowarzyszeniu – zasady ogólne
  • Filary ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu/Fundacji:

Stowarzyszenie/Fundacja przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

System ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu składa się z następujących elementów:

 1. przypadków przetwarzania danych wrażliwych;
 2. przypadków przetwarzania danych osób, których Stowarzyszenie/Fundacja nie identyfikuje (dane niezidentyfikowane);
 3. przypadków przetwarzania danych dzieci;
 4. profilowania;
 5. współadministrowania danymi.
 1. utrzymuje system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych i komunikację na odległość,
 2. inwentaryzuje i uszczegóławia uzasadnienie przypadków, gdy Stowarzyszenie/Fundacja przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia/Fundacji.
 1. Obowiązki informacyjne. Stowarzyszenie/Fundacja przekazuje osobom prawem wymagane informacje przy zbieraniu danych i w innych sytuacjach oraz organizuje i zapewnia udokumentowanie realizacji tych obowiązków.
 2. Możliwość wykonania żądań. Stowarzyszenie/Fundacja weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego typu żądania przez siebie i swoich przetwarzających.
 3. Obsługa żądań. Stowarzyszenie/Fundacja zapewnia odpowiednie nakłady i procedury, aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany RODO i dokumentowane.
 4. Zawiadamianie o naruszeniach. Stowarzyszenie/Fundacja stosuje procedury pozwalające na ustalenie konieczności zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych.
 1. zasady zarządzania adekwatnością danych;
 2. zasady reglamentacji i zarządzania dostępem do danych;
 3. zasady zarządzania okresem przechowywania danych i weryfikacji dalszej przydatności;
 1. przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii;
 2. przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie;
 3. dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka;
 4. posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 5. stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych − zarządza incydentami.
 1. Inwentaryzacja
  • Dane wrażliwe

Stowarzyszenie/Fundacja identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane wrażliwe (dane specjalne i dane karne) oraz utrzymuje dedykowane mechanizmy zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania danych wrażliwych. W przypadku zidentyfikowania przypadków przetwarzania danych wrażliwych, Stowarzyszenie/Fundacja postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.

Stowarzyszenie/Fundacja identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane niezidentyfikowane i utrzymuje mechanizmy ułatwiające realizację praw osób, których dotyczą dane niezidentyfikowane.

Stowarzyszenie/Fundacja identyfikuje przypadki, w których dokonuje profilowania przetwarzanych danych i utrzymuje mechanizmy zapewniające zgodność tego procesu z prawem. W przypadku zidentyfikowania przypadków profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji, Stowarzyszenie postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.

Stowarzyszenie/Fundacja identyfikuje przypadki współadministrowania danymi i postępuje w tym zakresie zgodnie z przyjętymi zasadami.

 

 1. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych
  • RCPD stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych, pełni rolę mapy przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizację fundamentalnej zasady, na której opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli zasady rozliczalności.
  • Stowarzyszenie/Fundacja prowadzi Rejestr Czynności Przetwarzania Danych, w którym inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje dane osobowe.
  • Rejestr jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających Stowarzyszeniu/Fundacji rozliczanie większości obowiązków ochrony danych.
  • W Rejestrze, dla każdej czynności przetwarzania danych, którą Stowarzyszenie/Fundacja uznała za odrębną dla potrzeb Rejestru, Stowarzyszenie/Fundacja odnotowuje co najmniej: (i) nazwę czynności, (ii) cel przetwarzania, (iii) opis kategorii osób, (iv) opis kategorii danych, (v) podstawę prawną przetwarzania, wraz z wyszczególnieniem kategorii uzasadnionego interesu Stowarzyszenia/Fundacji, jeśli podstawą jest uzasadniony interes, (vi) sposób zbierania danych, (vii) opis kategorii odbiorców danych (w tym przetwarzających), (viii) informację o przekazaniu poza EU/EOG; (ix) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych.
  • Wzór Rejestru stanowi Załącznik nr 1 do Polityki – „Wzór Rejestru Czynności Przetwarzania Danych”. Wzór Rejestru zawiera także kolumny nieobowiązkowe. W kolumnach nieobowiązkowych Stowarzyszenie/Fundacja rejestruje informacje w miarę potrzeb i możliwości, z uwzględnieniem tego, że pełniejsza treść Rejestru ułatwia zarządzanie zgodnością ochrony danych i rozliczenie się z niej
 2. Podstawy przetwarzania
  • Stowarzyszenie/Fundacja dokumentuje w Rejestrze podstawy prawne przetwarzania danych dla poszczególnych czynności przetwarzania.
  • Wskazując ogólną podstawę prawną (zgoda, umowa, obowiązek prawny, żywotne interesy, zadanie publiczne/władza publiczna, uzasadniony cel Stowarzyszenia/Fundacji) Stowarzyszenie/Fundacja dookreśla podstawę w czytelny sposób, gdy jest to potrzebne. Np. dla zgody wskazując na jej zakres, gdy podstawą jest prawo – wskazując na konkretny przepis i inne dokumenty, np. umowę, porozumienie administracyjne, żywotne interesy – wskazując na kategorie zdarzeń, w których się zmaterializują, uzasadniony cel – wskazując na konkretny cel, np. marketing własny, dochodzenie roszczeń.
  • Stowarzyszenie/Fundacja wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestrację i weryfikację posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych w konkretnym celu, zgody na komunikację na odległość (email, telefon, sms, in.) oraz rejestrację odmowy zgody, cofnięcia zgody i podobnych czynności (sprzeciw, ograniczenie itp.).
  • Kierownik komórki organizacyjnej Stowarzyszenia/Fundacja ma obowiązek znać podstawy prawne, na jakich komórka przez niego kierowana dokonuje konkretnych czynności przetwarzania danych osobowych. Jeżeli podstawą jest uzasadniony interes Stowarzyszenia/Fundacji, kierownik komórki ma obowiązek znać konkretny realizowany przetwarzaniem interes Stowarzyszenia/Fundacja.
 3. Sposób obsługi praw jednostki i obowiązków informacyjnych
  • Stowarzyszenie/Fundacja dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których dane przetwarza.
  • Stowarzyszenie/Fundacja ułatwia osobom korzystanie z ich praw poprzez różne działania, w tym: zamieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia/Fundacji informacji lub odwołań (linków) do informacji o prawach osób, sposobie skorzystania z nich w Stowarzyszeniu/Fundacji, w tym wymaganiach dotyczących identyfikacji, metodach kontaktu ze Stowarzyszeniu/Fundacji w tym celu, ewentualnym cenniku żądań „dodatkowych” itp.
  • Stowarzyszenie/Fundacja dba o dotrzymywanie prawnych terminów realizacji obowiązków względem osób.
  • Stowarzyszenie/Fundacja wprowadza adekwatne metody identyfikacji i uwierzytelniania osób dla potrzeb realizacji praw jednostki i obowiązków informacyjnych.
  • W celu realizacji praw jednostki Stowarzyszenie/Fundacja zapewnia procedury i mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych osób przetwarzane przez Stowarzyszenie/Fundacja, zintegrować te dane, wprowadzać do nich zmiany i usuwać w sposób zintegrowany,
  • Stowarzyszenie/Fundacja dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób.
 4. Obowiązki informacyjne
  • Stowarzyszenie/Fundacja określa zgodne z prawem i efektywne sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych.
  • Stowarzyszenie/Fundacja informuje osobę o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania tej osoby.
  • Stowarzyszenie/Fundacja informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby.
  • Stowarzyszenie/Fundacja informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie niebezpośrednio od niej.
  • Stowarzyszenie/Fundacja określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych, tam gdzie to jest możliwe (np. tabliczka o objęciu obszaru monitoringiem wizyjnym).
  • Stowarzyszenie/Fundacja informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.
  • Stowarzyszenie/Fundacja informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.
  • Stowarzyszenie/Fundacja informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).
  • Stowarzyszenie/Fundacja informuje osobę o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą.
  • Stowarzyszenie/Fundacja bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.
 5. Żądania osób
  • Prawa osób trzecich. Realizując prawa osób, których dane dotyczą, Stowarzyszenie/Fundacja wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną danych innych osób, prawa własności intelektualnej, tajemnicę handlową, dobra osobiste itp.), Stowarzyszenie/Fundacja może zwrócić się do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.
  • Nieprzetwarzanie. Stowarzyszenie/Fundacja informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw.
  • Odmowa. Stowarzyszenie/Fundacja informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.
  • Dostęp do danych. Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych, Stowarzyszenie/Fundacja informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych, z zastrzeżeniem, że kopii danych wydanej w wykonaniu prawa dostępu do danych Stowarzyszenie/Fundacja nie uzna za pierwszą nieodpłatną kopię danych dla potrzeb opłat za kopie danych.
  • Kopie danych. Na żądanie Stowarzyszenie/Fundacja wydaje osobie kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych. Stowarzyszenie/Fundacja wprowadza i utrzymuje cennik kopii danych, zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie danych. Cena kopii danych skalkulowana jest w oparciu o oszacowany jednostkowy koszt obsługi żądania wydania kopii danych.
  • Sprostowanie danych. Stowarzyszenie/Fundacja dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. Stowarzyszenie/Fundacja ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych Stowarzyszenie/Fundacja informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.
  • Uzupełnienie danych. Stowarzyszenie/Fundacja uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. Stowarzyszenie/Fundacja ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. Stowarzyszenie/Fundacja nie musi przetwarzać danych, które są Stowarzyszeniu/Fundacji zbędne). Stowarzyszenie/Fundacja może polegać na oświadczeniu osoby, co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Stowarzyszenie/Fundacja procedur (np. co do pozyskiwania takich danych), prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.
  • Usunięcie danych. Na żądanie osoby, Stowarzyszenie/Fundacja usuwa dane, gdy:

Stowarzyszenie/Fundacja określa sposób obsługi prawa do usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17. ust. 3 RODO.

Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez Stowarzyszenie/Fundacja, Stowarzyszenie/Fundacja podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe, o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich.

W przypadku usunięcia danych Stowarzyszenie/Fundację informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

 1. osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 3. Stowarzyszenie nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Stowarzyszenia/Fundacji zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

W trakcie ograniczenia przetwarzania Stowarzyszenie/Fundacja przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

Stowarzyszenie/Fundacja informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.

W przypadku ograniczenia przetwarzania danych Stowarzyszenie/Fundacja informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

 1. MINIMALIZACJA

Stowarzyszenie/Fundacja dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem: (i) adekwatności danych do celów (ilości danych i zakresu przetwarzania), (ii) dostępu do danych, (iii) czasu przechowywania danych.

Stowarzyszenie/Fundacja zweryfikowało zakres pozyskiwanych danych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO.

Stowarzyszenie/Fundacja dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych danych i zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok.

Stowarzyszenie/Fundacja przeprowadza weryfikację zmian co do ilości i zakresu przetwarzania danych w ramach procedur zarządzania zmianą (privacy by design).

Stowarzyszenie/Fundacja stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych: prawne (zobowiązania do poufności, zakresy upoważnień), fizyczne (strefy dostępu, zamykanie pomieszczeń) i logiczne (ograniczenia uprawnień do systemów przetwarzających dane osobowe i zasobów sieciowych, w których rezydują dane osobowe).

Stowarzyszenie/Fundacja stosuje kontrolę dostępu fizycznego.

Stowarzyszenie/Fundacja dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach w składzie personelu i zmianach ról osób, oraz zmianach podmiotów przetwarzających.

Stowarzyszenie/Fundacja dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkowników systemów i aktualizuje ich nie rzadziej niż raz na rok.

Szczegółowe zasady kontroli dostępu fizycznego i logicznego zawarte są w Procedurze bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa informacji Stowarzyszenia/Fundacji stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej Polityki.

Stowarzyszenie/Fundacja wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych osobowych w Stowarzyszeniu, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów i punktów kontrolnych wskazanych w Rejestrze.

Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu są usuwane z systemów produkcyjnych Stowarzyszenia/Fundacja, jak też z akt podręcznych i głównych. Dane takie mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzanych przez Stowarzyszenie/Fundacja. Procedury archiwizacji i korzystania z archiwów, tworzenia i wykorzystania kopii zapasowych uwzględniają wymagania kontroli nad cyklem życia danych, a w tym wymogi usuwania danych.

 1. BEZPIECZEŃSTWO

Stowarzyszenie zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie/Fundację.

Stowarzyszenie/Fundacja przeprowadza i dokumentuje analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych. W tym celu:

 

Stowarzyszenie/Fundacja dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych tam, gdzie zgodnie z analizą ryzyka ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie.

 

Stowarzyszenie/Fundacja stosuje środki bezpieczeństwa ustalone w ramach analiz ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla ochrony danych.

Środki bezpieczeństwa danych osobowych stanowią element środków bezpieczeństwa informacji i zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Stowarzyszeniu/Fundacji i są bliżej opisane w procedurach przyjętych przez Stowarzyszeniu/Fundacji dla tych obszarów.

 

Stowarzyszenie/Fundacja stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych w terminie 72 godzin od ustalenia naruszenia.

 

 1. PRZETWARZAJĄCY

Stowarzyszenie/Fundacja posiada zasady doboru i weryfikacji przetwarzających dane na rzecz Stowarzyszenia opracowane w celu zapewnienia, aby przetwarzający dawali wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych spoczywających na Stowarzyszeniu.

Stowarzyszenie/Fundacja rozlicza przetwarzających z wykorzystania podprzetwarzających, jak też z innych wymagań wynikających z Zasad powierzenia danych osobowych.

 1. EKSPORT DANYCH

Aby uniknąć sytuacji nieautoryzowanego eksportu danych w szczególności w związku z wykorzystaniem publicznie dostępnych usług chmurowych (shadow IT), Stowarzyszenie/Fundacja okresowo weryfikuje zachowania użytkowników oraz w miarę możliwości udostępnia zgodne z prawem ochrony danych rozwiązania równoważne.

 1. PROJEKTOWANIE PRYWATNOŚCI

Stowarzyszenie/Fundacja zarządza zmianą mającą wpływ na prywatność w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz minimalizacji ich przetwarzania.

W tym celu zasady prowadzenia projektów i inwestycji przez Stowarzyszenie/Fundację odwołują się do zasad bezpieczeństwa danych osobowych i minimalizacji, wymagając oceny wpływu na prywatność i ochronę danych, uwzględnienia i zaprojektowana bezpieczeństwa i minimalizacji przetwarzania danych od początku projektu lub inwestycji.


ZAŁĄCZNIKI

 1. Procedura bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa informacji;
 2. Wzór raportu z naruszenia danych;
 3. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych;

 

Nasz serwis używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
Akceptuj
Odmów
Privacy Policy