Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/brwjb/domains/crl.org.pl/public_html/tuob/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1276

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/brwjb/domains/crl.org.pl/public_html/tuob/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1313

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/brwjb/domains/crl.org.pl/public_html/tuob/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1317

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/brwjb/domains/crl.org.pl/public_html/tuob/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1345

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/brwjb/domains/crl.org.pl/public_html/tuob/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3536

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/brwjb/domains/crl.org.pl/public_html/tuob/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3543

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/brwjb/domains/crl.org.pl/public_html/tuob/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3556

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brwjb/domains/crl.org.pl/public_html/tuob/wp-content/plugins/gravityforms/common.php:1276) in /home/brwjb/domains/crl.org.pl/public_html/tuob/wp-content/plugins/hummingbird-performance/core/modules/class-page-cache.php on line 1259

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brwjb/domains/crl.org.pl/public_html/tuob/wp-content/plugins/gravityforms/common.php:1276) in /home/brwjb/domains/crl.org.pl/public_html/tuob/wp-content/plugins/hummingbird-performance/core/modules/class-page-cache.php on line 1259

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brwjb/domains/crl.org.pl/public_html/tuob/wp-content/plugins/gravityforms/common.php:1276) in /home/brwjb/domains/crl.org.pl/public_html/tuob/wp-content/plugins/hummingbird-performance/core/modules/class-page-cache.php on line 1259

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brwjb/domains/crl.org.pl/public_html/tuob/wp-content/plugins/gravityforms/common.php:1276) in /home/brwjb/domains/crl.org.pl/public_html/tuob/wp-content/plugins/hummingbird-performance/core/modules/class-page-cache.php on line 1263

REGULAMIN

VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci

„Twoja ulubiona opowieść biblijna”

 

§ 1. Organizator i Partnerzy

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Rozwoju Lokalnego (KRS: 0000332814) z siedzibą przy ul. Zaparkowej 23, 42-400 Zawiercie, zwane w dalszej części regulaminu Organizatorem.

2. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Biskup Antoni Długosz, Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze i Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej – Królowej Polski, ul. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa.

3. Partnerami konkursu są:

4. Organizator przy realizacji konkursu współpracuje z redakcją Tygodnika Katolickiego „Niedziela”

5. Osobą udzielającą informacji na temat konkursu jest Janetta Kołodziejczyk , tel. 881 331 522, e-mail: kolodziejczyk@crl.org.pl. Informacje udzielane są również w biurze organizatora: ul. Zaparkowa 23 w Zawierciu, w dni robocze w godzinach 7.00-15.00.

§ 2. Wsparcie akcji społecznych i charytatywnych

1. W ramach konkursu zbierane są datki na cele dobroczynne oraz wydanie i dystrybucję kalendarza „Twoja Ulubiona Opowieść Biblijna” na 2021 rok.

2. Darowizny można wpłacać na konto Centrum Rozwoju Lokalnego: 09 1050 1142 1000 0023 6264 3401, z tytułem Przelewu „Darowizna TUOB”. Wpłacona kwota nie może wynosić mniej niż 15 zł.

3. Datki zbierane są również za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook. Wpłacona kwota nie może wynosić mniej niż 15 zł.

4. Organizator informuje, że pozyskane środki zostaną przekazane na wydatki związane z konkursem, wydaniem kalendarza oraz na akcje charytatywne i kampanie społeczne, które organizator prowadzi.

5. Każdy darczyńca, który wypełni formularz znajdujący się w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu, otrzyma od organizatora egzemplarz kalendarza na 2021 rok, który zostanie wysłany tuż po wydaniu (jesień 2020). Formularz należy wysłać do organizatora pocztą lub drogą e-mailową, lub poprzez portal społecznościowy Facebook.

6. Dochód ze sprzedaży kalendarza zostanie przekazany na cele dobroczynne i wsparcie osób potrzebujących, organizacji pozarządowych oraz działaczy społecznych współpracujących z organizatorem.

§ 3. Cele konkursu

1. Cele konkursu to:

§ 4. Zasady konkursu

1. Konkurs „Twoja ulubiona opowieść biblijna” polega na wykonaniu pracy plastycznej. Ma ona ilustrować wybraną scenę z opowieści biblijnych (Starego lub Nowego Testamentu).

2. Prace należy przesyłać do 31 maja 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres biura Centrum Rozwoju Lokalnego: ul. Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie. Prace można również dostarczyć osobiście na powyżej wskazany adres w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

3. Pracę należy przygotować dowolną techniką (dozwolone są wyklejanki i kolaże) na arkuszu papieru formatu A-4, w orientacji poziomej.

Prace wykonane w orientacji pionowej nie będą oceniane. Praca nie może być konstrukcją przestrzenną – rzeźbą, instalacją, figurą.

4. Konkurs realizowany jest w trzech kategoriach wiekowych:

5. Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich majątkowych na Organizatora Konkursu oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 do regulaminu), podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego autora pracy konkursowej. Praca bez tych załączników nie będzie oceniana.
6. Praca musi być pracą własną, indywidualną, nigdzie wcześniej nie publikowaną i nie przedstawianą na innych konkursach. Dozwolona jest pomoc rodzica lub opiekuna prawnego przy tworzeniu pracy plastycznej przez uczestnika konkursu.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 czerwca 2020 r.

 

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.crl.org.pl oraz na naszym fanpage’u CRL , oraz na stronie konkursu.

§ 5. Komisja konkursowa

1. Wyboru najciekawszych prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu.

2. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

§ 6. Kryteria oceniania prac

1. Przy ocenie prac, komisja konkursowa będzie kierowała się następującymi kryteriami:

§ 7. Nagrody

1. W każdej kategorii wiekowej przewidziane są nagrody dla czterech najlepszych prac. Każdy ze zwycięzców konkursu otrzyma cenną nagrodę oraz pamiątkowy dyplom.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznawania wyróżnień.

3. Najlepsze prace zostaną opublikowane w kalendarzu na rok 2021 pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zwycięskich i wyróżnionych prac plastycznych do opracowania książki dla dzieci dot. opowieści biblijnych.

5. Informacja o miejscu i czasie wręczenia nagród zostanie podana w stosownym terminie na stronie internetowej www.crl.org.pl. Ponadto zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie wręczenia nagród.

§ 8.

1. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora konkursu i nie będą odsyłane.

§ 9. Prawa autorskie

1. Z chwilą nadesłania zgłoszenia, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do pracy w zakresie:

a) utrwalania i zwielokrotniania utworu w części lub w całości, tj. wytwarzania egzemplarzy utworu bez względu na zastosowaną technikę (w tym technikę drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową), liczbę i wielkość nakładu,

b) obrotu oryginałem utworu albo jego egzemplarzami, tj. wprowadzania do obrotu, najmu, użyczenia oryginału lub jego egzemplarzy, publicznego udostępniania utworu, rozpowszechniania, wystawiania, wyświetlania również w formie cyfrowej lub drogą elektroniczną, wykorzystania utworu w części lub w całości w wydawnictwie książkowym, kalendarzu wielo lub jednoplanszowym, w publikacjach elektronicznych,

c) praw pokrewnych z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska autora, do czego Organizator jest upoważniony.

2. Organizator jest upoważniony do opracowania lub zlecenia opracowania utworu, do dokonywania skrótów, obróbek graficznych.

3. Organizatorowi przysługuje prawo do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami utworu.

4. Uczestnik konkursu nie ma prawa do wykorzystania utworu lub jego części w jakimkolwiek innym wydawnictwie.

§ 10. Patronat medialny

1. Patronat medialny nad konkursem objął:

§ 11.

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych przyczyn.

§ 12.

1. Opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

 

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu plastycznego.

Weź udział