Inspiracje na przyszłość

Dodano: 9 lutego, 2018

Centrum Rozwoju Lokalnego oraz Ochotnicze Hufce Pracy – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie zapraszają do udziału w 9 miesięcznych stażach oraz w szkoleniach zawodowych osoby w wieku 15-29 lat z terenu
woj. śląskiego z tzw. grupy NEET. 

Staże i szkolenia odbędą się w ramach projektu „Inspiracje na przyszłość”. Głównym celem projektu jest zwiększenie do 30.06.2019 r. możliwości zatrudnienia
40 osób młodych (24 kobiet, 16 mężczyzn), do 29 roku życia, w tym niepełnosprawnych, biernych zawodowo i niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, nieuczestniczących w szkoleniach, nie kształcących się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), z województwa śląskiego. Cel ten będzie realizowany poprzez rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy, nabywanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych, a także poprzez zdobycie doświadczenia zawodowego.

Planowanym głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej: – 43% uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych; – 17% osób niepełnosprawnych; – 35% osób długotrwale bezrobotnych; – 48% osób o niskich kwalifikacjach.

Wartość projektu wynosi 507 756,75 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 427 937,39 zł.

Rekrutacja odbywać się będzie poprzez formularze zgłoszeniowe znajdujące się poniżej w załączniku, dostępne także w biurze Centrum Rozwoju Lokalnego przy
ul. Zaparkowej 23 w Zawierciu.

Nabory zakończone.

Po zapoznaniu się z regulaminem (również w załączniku) i wypełnieniu formularza rekrutacyjnego można go dostarczyć osobiście, mailowo na adres: inspiracje@crl.org.pl bądź pocztą tradycyjną na adres: Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie.

 

 
 

Regulamin
formularz-zgloszeniowy