„Modernizacja cyfrowa i transportowa na rzecz edukacji dzieci” to projekt realizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego w okresie od 8.07.2024 do 7.01.2025r

Celem projektu jest rozwijanie potencjału w zakresie prowadzonej lub planowanej działalności przez zakup wartości niematerialnych i prawnych, licencji, oprogramowania itp.

W ramach przedsięwzięcia planowany jest zakup samochodu z napędem hybrydowym, który pozwoli ograniczyć emisję szkodliwych substancji do środowiska oraz usprawni pracę Centrum Rozwoju Lokalnego, a także zakup laptopów, telefonów służbowych, aparatu fotograficznego oraz przygotowanie 6 multimedialnych lekcji w ramach akcji „Dzieci uczą rodziców”, co pozwoli rozwinąć potencjał w zakresie prowadzonej działalności.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025.

Wysokość dofinansowania: 139 200,00 PLN

Zapraszamy do udziału w PROGRAMIE PROFILAKTYCZNYM WCZESNEGO WYKRYWANIA CZERNIAKA ZŁOŚLIWEGO ORAZ INNYCH POSŁONECZNYCH NOWOTWORÓW SKÓRY U DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW GMINY ZAWIERCIE

Zadanie publiczne realizowane jest przez Centrum Rozwoju Lokalnego w okresie od 01.03.2024-31.12.2024

Zadanie publiczne skierowane jest do 1000 pełnoletnich mieszkańców miasta i gminy Zawiercie.

Celem głównym programu jest zmniejszenie umieralności mieszkańców miasta i gminy Zawiercie z powodu nowotworów skóry poprzez ich ewentualne wykrycie we wczesnym stadium ich zaawansowania.
Zapisu na badania dokonać można:
• za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie https://crl.org.pl/ ,
• w Pracowni RTG i USG w Zawierciu, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 3, 42- 400 Zawiercie
• telefonicznie: 603 218 213
• wysyłając sms o treści „skóra” na numer 603 218 213

Udział w programie jest darmowy.

Projekt finansowany jest ze środków Miasta Zawiercie

Dokumenty do pobrania:
Regulamin uczestnictwa w projekcie

Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się: TUTAJ


Fundacja Humanitas jest realizatorem projektu pt. Senior wkracza do akcji, który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 (Edycja 2023).

Projekt ma celu zwiększenie obecności w życiu publicznym grupy 108 seniorów województwa śląskiego poprzez podniesienie ich wiedzy i kompetencji, skutkujące wzrostem poziomu reprezentatywności organizacji seniorskich, w polityce lokalnej i regionalnej województwa.

Fundacja realizując powyższe cele organizuje dla lokalnych grup środowiskowych Warsztaty
pn. Senior z Inicjatywą.

Realizacja powyższego zadania przyczyni się do zwiększenia wiedzy i umiejętności członków Środowisk Lokalnych w tym Rad Seniorskich z zakresu: prowadzenia dialogu obywatelskiego, metod pozyskiwania wiedzy o problemach społeczności od nich samych i ich otoczenia, umiejętnego planowania i wyznaczania ambitnych cele strategicznych strużących Środowisku lokalnemu w tym w szczególności seniorom – rozwiązującym ich problemy, odpowiadających ich potrzebom.


„Projekt pn. „Senior wkracza do akcji” współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”

 

Projekt „TeenWebEnterprise” jest realizowany przez Akademię Lokalnej Przedsiębiorczości
w okresie od 05.07.2023 r. – 31.07.2024 r.

 
Projekt skierowany jest do uczniów szkół średnich.

Głównym celem projektu jest rozwinięcie wśród uczniów szkół średnich z terenów całego kraju zmysłu przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, umożliwiających poruszanie się na cyfrowym rynku pracy.

Projekt zakłada zorganizowanie cyklu zdalnych zajęć z przedsiębiorczości w sieci, które realizowane będą w trakcie zajęć lekcyjnych z przedsiębiorczości lub doradztwa zawodowego, Podczas tych zajęć uczniowie będą mogli dowiedzieć się, jak tworzyć skuteczne strategie marketingowe, jakie narzędzia i technologie warto wykorzystać, aby prowadzić skuteczną sprzedaż online, jak budować dobrą relację z klientami oraz jakie są najważniejsze wyzwania,
z jakimi musi się mierzyć każdy przedsiębiorca działający w Internecie. W zajęciach poruszane będą także tematy związane z kryptowalutami, zagadnienia związane z psychologią biznesu oraz prawem handlowym i autorskim.

W ramach projektu, poza działaniami związanymi z bezpośrednią edukacją uczestników, Oferent zorganizuje Konkurs na najlepiej opracowany biznesplan, którego celem będzie promocja przedsiębiorczości i upowszechnianie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół średnich. Regulamin rekrutacji i udziału w w/w konkursie, termin naboru wniosków oraz wzór biznesplanu zostaną udostępnione na stronie Oferenta i jego nieformalnych partnerów.

Wartość projektu: 107 500, 00

Dofinansowanie: 105 000, 00

Zadanie publiczne TeenWebEnterpise współfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 NOWEFIO edycja 2023

Więcej informacji oraz dokumenty wymagane do uczestnictwa w projekcie można pobrać TUTAJ

 

 

Centrum Rozwoju Lokalnego realizuje projekt pn. „Wolni od uprzedzeń. Wolni od przemocy – edycja II”. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu NOWEFIO. Głównym celem projektu jest podniesienie wśród młodzieży, w wieku 15-19 lat z obszaru województw małopolskiego i śląskiego, wiedzy i świadomości na temat ochrony praw człowieka, a także przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, takim jak: mowa nienawiści, przemoc wynikająca z nienawiści, nietolerancja, rasizm, kierowanie się stereotypami oraz nierówne traktowanie.  

 

Projekt realizowany jest w okresie 01.06.2023-31.12.2024 roku. W jego ramach przeprowadzonych zostanie kilka rodzajów działań, które obejmować będą:

 1. Warsztaty antydyskryminacyjne dla młodzieży. Warsztaty kierowane będą do uczniów szkół ponadpodstawowych z obszaru województwa śląskiego i małopolskiego. Obejmować będą wizytę w muzeum Auschwitz-Birkenau, a także zajęcia w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu, poruszające tematykę takich negatywnych zjawisk społecznych jak dyskryminacja, nietolerancja, kierowanie się stereotypami, hejt w internecie itp. Oprócz młodzieży w warsztatach uczestniczyć będą również policjanci i nauczyciele. Ich uczestnictwo ma na celu budowanie wzajemnego zaufania pomiędzy przedstawicielami tych grup zawodowych, które mają duży wpływ na przeciwdziałanie hejtowi i mowie nienawiści, a młodzieżą. Da to lepszą możliwość zapobiegania szerzenia się hejtu i mowy nienawiści wśród młodych ludzi. W ramach zadania planowana jest realizacja 9 warsztatów.  
 2. Warsztaty kreujące Lokalnych Liderów Praw Człowieka. Warsztaty kierowane będą do nauczycieli i policjantów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych oraz mniejszości ukraińskiej czyli przedstawicieli środowisk, które mogą mieć istotny wpływ na ograniczanie takich negatywnych zjawisk społecznych jak hejtu oraz mowy nienawiści. W programie znajdą się wykłady i ćwiczenia praktyczne oraz wizyta w Państwowym Muzeum Auschwitz Birkenau. Uczestnicy warsztatu nabędą konkretne kompetencje w zakresie prowadzenia działań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym zjawiskom społecznym (dyskryminacja, stereotypizacja, uprzedzenia itp.). Dzięki temu będą mogli wykorzystywać zdobytą wiedzę na swoim obszarze działania. Policjanci, którzy wezmą udział w warsztatach będą korzystać ze zdobytej wiedzy podczas swoich codziennych obowiązków związanych z prowadzeniem działań prewencyjnych, profilaktycznych i edukacyjnych. Nauczyciele dzięki zdobytym kompetencją będą mogli prowadzić działania edukacyjne z zakresu przeciwdziałania hejtowi i mowie nienawiści w swoich szkołach, np. na godzinach wychowawczych lub realizując inicjatywy o tej tematyce (spotkania z uczniami, szkolne kampanie itp.). Przedstawiciele NGO zdobyte kompetencje wykorzystywać będą, włączając się w rozwój lokalnych społeczności m.in. poprzez realizację projektów o podobnej tematyce. Przedstawiciele samorządów, szczególnie z wydziałów zajmujących się kwestiami społecznymi zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystać w swojej codziennej pracy, mogąc prowadzić lokalne kampanie społeczne, działania na rzecz dzieci i młodzieży na swoim obszarze działania.
 3. Opracowanie broszurki edukacyjnej. Działanie obejmować będzie opracowanie broszurki z zakresu przeciwdziałania hejtowi i mowie nienawiści, która wykorzystywana będzie do wsparcia działań projektowych. W związku z tym broszurka merytoryczne zbliżona będzie do tematyki warsztatów antydyskryminacyjnych dla młodzieży oraz warsztatów kreujących Lokalnych Liderów Praw Człowieka. Poruszane będą w niej m.in. takie zagadnienia jak: stereotypy i uprzedzenia, hejt w internecie, rasizm i przemoc z nienawiści, skutki psychologiczne prawne i społeczne hejtu mowy nienawiści i przemocy z nienawiści itp. Broszurka skierowana będzie do młodzieży. Łącznie wdrukowanych zostanie 2000 jej egzemplarzy.
 4. Organizacje konferencji podsumowującej projekt. Konferencja stanowić będzie podsumowanie realizacji projektu. W jej trakcie przedstawione zostaną założenia projektu, jego cele oraz osiągnięte rezultaty. W trakcie konferencji odbędą się również prelekcje dotyczące przeciwdziałania hejtowi, mowie nienawiści i przestępstwom z nienawiści. Do uczestnictwa w konferencji wnioskodawca planuje również zaprosić przedstawicieli młodzieży uczestniczącej w projekcie. Będą oni mogli wypowiedzieć się na temat tego co dał im projekt i jak wpłynął na ich postrzeganie hejtu i mowy nienawiści. Jeśli będzie to możliwe wnioskodawca zakłada również zaproszenie na konferencje przedstawicieli mniejszości ukraińskiej, którzy z własnej perspektywy opowiedzą o przypadkach hejtu, mowy nienawiści, nietolerancji oraz przemocy z nimi związanej, a także sposobach ich przeciwdziałania. Konferencja będzie skierowana do przedstawicieli policji, szkół oraz organizacji pozarządowych z obszaru województwa małopolskiego i śląskiego. Konferencja będzie mieć charakter hybrydowy tzn. będzie odbywać się stacjonarnie, ale będzie również transmitowana online.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 168 680 zł z czego dotacja otrzymana z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wynosi 167 000 zł.   

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać u pana Adama Bieńkowskiego pod numerem telefonu 32 494 13 19 lub adresem mailowym: a.bienkowski@crl.org.pl.      

 

 

 

 

 

Rozeznanie dotyczy ceny za przeprowadzenie indywidualnej konsultacji dietetycznej w ramach realizacji projektu „Krok do kariery” w okresie do 30.12.2022r.

Przedmiotem rozeznania jest:

 1. Przeprowadzenie indywidualnej konsultacji dietetycznej
 2. Ilość godzin konsultacji zależeć będzie od potrzeb uczestników projektu
 3. Rozeznanie dotyczy przeprowadzenia konsultacji w zakresie 1h/uczestnik

Osoby/instytucje zainteresowane rozeznaniem proszone są o przesłanie swojej oferty/cennika, które powinny być:

 – opatrzone pieczątką firmową/ imieniem i nazwiskiem oferenta

– posiadać datę sporządzenia,

– wzór oferty stanowi załącznik numer 1 do niniejszego rozeznania

Dokumenty do pobrania:

 

Rozeznanie dotyczy ceny za  przeprowadzenia indywidualnej konsultacji kosmetologicznej w ramach realizacji projektu „Krok do kariery” w okresie do 30.12.2022r.

Przedmiotem rozeznania jest:

 1. Przeprowadzenie indywidualnej konsultacji kosmetologicznej
 2. Ilość godzin konsultacji zależeć będzie od potrzeb uczestników projektu
 3. Rozeznanie dotyczy przeprowadzenia konsultacji w zakresie 1h/uczestnik

Osoby/instytucje zainteresowane rozeznaniem proszone są o przesłanie swojej oferty/cennika, które powinny być:

– opatrzone pieczątką firmową/ imieniem i nazwiskiem oferenta

– posiadać datę sporządzenia,

– podpisana przez oferenta

– wzór oferty stanowi załącznik numer 1 do niniejszego rozeznania

Dokumenty do pobrania:

 

Rozeznanie dotyczy ceny za  przeprowadzenie indywidualnego doradztwa psychologicznego w ramach realizacji projektu „Krok do kariery” w okresie do 30.12.2022r.

Przedmiotem rozeznania jest:

 1. Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa psychologicznego.
 2. Ilość godzin doradztwa zależeć będzie od potrzeb uczestników projektu
 3. Rozeznanie dotyczy przeprowadzenia doradztwa w zakresie 1h/uczestnik

Osoby/instytucje zainteresowane rozeznaniem proszone są o przesłanie swojej oferty/cennika, które powinny być:

– opatrzone pieczątką firmową/ imieniem i nazwiskiem oferenta

– posiadać datę sporządzenia,

– podpisana przez oferenta

– wzór oferty stanowi załącznik numer 1 do niniejszego rozeznania

Dokumenty do pobrania:

 

Rozeznanie obejmuje przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla 20 uczestników projektu „Krok do kariery” w okresie do 30.12.2022r.

Przedmiotem rozeznania jest:

 1. Przeprowadzenie indywidualnych spotkań z zakresu pośrednictwa pracy w ilości 5h/osoba dla 20 osób.
 2. Zajęcia realizowane będą w Centrum Rozwoju Lokalnego i/lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego

Osoby/instytucje zainteresowane rozeznaniem proszone są o przesłanie swojej oferty/cennika, które powinny być:

– opatrzone pieczątką firmową/ imieniem i nazwiskiem oferenta,

– posiadać datę sporządzenia,

– podpisana przez oferenta,

– wzór oferty stanowi załącznik numer 1 do niniejszego rozeznania.

Dokumenty do pobrania:

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Nasz serwis używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
Akceptuj
Odmów
Privacy Policy