Projekt „TeenWebEnterprise” jest realizowany przez Akademię Lokalnej Przedsiębiorczości
w okresie od 05.07.2023 r. – 31.07.2024 r.

 
Projekt skierowany jest do uczniów szkół średnich.

Głównym celem projektu jest rozwinięcie wśród uczniów szkół średnich z terenów całego kraju zmysłu przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, umożliwiających poruszanie się na cyfrowym rynku pracy.

Projekt zakłada zorganizowanie cyklu zdalnych zajęć z przedsiębiorczości w sieci, które realizowane będą w trakcie zajęć lekcyjnych z przedsiębiorczości lub doradztwa zawodowego, Podczas tych zajęć uczniowie będą mogli dowiedzieć się, jak tworzyć skuteczne strategie marketingowe, jakie narzędzia i technologie warto wykorzystać, aby prowadzić skuteczną sprzedaż online, jak budować dobrą relację z klientami oraz jakie są najważniejsze wyzwania,
z jakimi musi się mierzyć każdy przedsiębiorca działający w Internecie. W zajęciach poruszane będą także tematy związane z kryptowalutami, zagadnienia związane z psychologią biznesu oraz prawem handlowym i autorskim.

W ramach projektu, poza działaniami związanymi z bezpośrednią edukacją uczestników, Oferent zorganizuje Konkurs na najlepiej opracowany biznesplan, którego celem będzie promocja przedsiębiorczości i upowszechnianie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół średnich. Regulamin rekrutacji i udziału w w/w konkursie, termin naboru wniosków oraz wzór biznesplanu zostaną udostępnione na stronie Oferenta i jego nieformalnych partnerów.

Wartość projektu: 107 500, 00

Dofinansowanie: 105 000, 00

Zadanie publiczne TeenWebEnterpise współfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 NOWEFIO edycja 2023

Więcej informacji oraz dokumenty wymagane do uczestnictwa w projekcie można pobrać TUTAJ

 

 

Centrum Rozwoju Lokalnego realizuje projekt pn. „Wolni od uprzedzeń. Wolni od przemocy – edycja II”. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu NOWEFIO. Głównym celem projektu jest podniesienie wśród młodzieży, w wieku 15-19 lat z obszaru województw małopolskiego i śląskiego, wiedzy i świadomości na temat ochrony praw człowieka, a także przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, takim jak: mowa nienawiści, przemoc wynikająca z nienawiści, nietolerancja, rasizm, kierowanie się stereotypami oraz nierówne traktowanie.  

 

Projekt realizowany jest w okresie 01.06.2023-31.12.2024 roku. W jego ramach przeprowadzonych zostanie kilka rodzajów działań, które obejmować będą:

 1. Warsztaty antydyskryminacyjne dla młodzieży. Warsztaty kierowane będą do uczniów szkół ponadpodstawowych z obszaru województwa śląskiego i małopolskiego. Obejmować będą wizytę w muzeum Auschwitz-Birkenau, a także zajęcia w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu, poruszające tematykę takich negatywnych zjawisk społecznych jak dyskryminacja, nietolerancja, kierowanie się stereotypami, hejt w internecie itp. Oprócz młodzieży w warsztatach uczestniczyć będą również policjanci i nauczyciele. Ich uczestnictwo ma na celu budowanie wzajemnego zaufania pomiędzy przedstawicielami tych grup zawodowych, które mają duży wpływ na przeciwdziałanie hejtowi i mowie nienawiści, a młodzieżą. Da to lepszą możliwość zapobiegania szerzenia się hejtu i mowy nienawiści wśród młodych ludzi. W ramach zadania planowana jest realizacja 9 warsztatów.  
 2. Warsztaty kreujące Lokalnych Liderów Praw Człowieka. Warsztaty kierowane będą do nauczycieli i policjantów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych oraz mniejszości ukraińskiej czyli przedstawicieli środowisk, które mogą mieć istotny wpływ na ograniczanie takich negatywnych zjawisk społecznych jak hejtu oraz mowy nienawiści. W programie znajdą się wykłady i ćwiczenia praktyczne oraz wizyta w Państwowym Muzeum Auschwitz Birkenau. Uczestnicy warsztatu nabędą konkretne kompetencje w zakresie prowadzenia działań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym zjawiskom społecznym (dyskryminacja, stereotypizacja, uprzedzenia itp.). Dzięki temu będą mogli wykorzystywać zdobytą wiedzę na swoim obszarze działania. Policjanci, którzy wezmą udział w warsztatach będą korzystać ze zdobytej wiedzy podczas swoich codziennych obowiązków związanych z prowadzeniem działań prewencyjnych, profilaktycznych i edukacyjnych. Nauczyciele dzięki zdobytym kompetencją będą mogli prowadzić działania edukacyjne z zakresu przeciwdziałania hejtowi i mowie nienawiści w swoich szkołach, np. na godzinach wychowawczych lub realizując inicjatywy o tej tematyce (spotkania z uczniami, szkolne kampanie itp.). Przedstawiciele NGO zdobyte kompetencje wykorzystywać będą, włączając się w rozwój lokalnych społeczności m.in. poprzez realizację projektów o podobnej tematyce. Przedstawiciele samorządów, szczególnie z wydziałów zajmujących się kwestiami społecznymi zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystać w swojej codziennej pracy, mogąc prowadzić lokalne kampanie społeczne, działania na rzecz dzieci i młodzieży na swoim obszarze działania.
 3. Opracowanie broszurki edukacyjnej. Działanie obejmować będzie opracowanie broszurki z zakresu przeciwdziałania hejtowi i mowie nienawiści, która wykorzystywana będzie do wsparcia działań projektowych. W związku z tym broszurka merytoryczne zbliżona będzie do tematyki warsztatów antydyskryminacyjnych dla młodzieży oraz warsztatów kreujących Lokalnych Liderów Praw Człowieka. Poruszane będą w niej m.in. takie zagadnienia jak: stereotypy i uprzedzenia, hejt w internecie, rasizm i przemoc z nienawiści, skutki psychologiczne prawne i społeczne hejtu mowy nienawiści i przemocy z nienawiści itp. Broszurka skierowana będzie do młodzieży. Łącznie wdrukowanych zostanie 2000 jej egzemplarzy.
 4. Organizacje konferencji podsumowującej projekt. Konferencja stanowić będzie podsumowanie realizacji projektu. W jej trakcie przedstawione zostaną założenia projektu, jego cele oraz osiągnięte rezultaty. W trakcie konferencji odbędą się również prelekcje dotyczące przeciwdziałania hejtowi, mowie nienawiści i przestępstwom z nienawiści. Do uczestnictwa w konferencji wnioskodawca planuje również zaprosić przedstawicieli młodzieży uczestniczącej w projekcie. Będą oni mogli wypowiedzieć się na temat tego co dał im projekt i jak wpłynął na ich postrzeganie hejtu i mowy nienawiści. Jeśli będzie to możliwe wnioskodawca zakłada również zaproszenie na konferencje przedstawicieli mniejszości ukraińskiej, którzy z własnej perspektywy opowiedzą o przypadkach hejtu, mowy nienawiści, nietolerancji oraz przemocy z nimi związanej, a także sposobach ich przeciwdziałania. Konferencja będzie skierowana do przedstawicieli policji, szkół oraz organizacji pozarządowych z obszaru województwa małopolskiego i śląskiego. Konferencja będzie mieć charakter hybrydowy tzn. będzie odbywać się stacjonarnie, ale będzie również transmitowana online.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 168 680 zł z czego dotacja otrzymana z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wynosi 167 000 zł.   

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać u pana Adama Bieńkowskiego pod numerem telefonu 32 494 13 19 lub adresem mailowym: a.bienkowski@crl.org.pl.      

 

 

 

 

 

Rozeznanie dotyczy ceny za przeprowadzenie indywidualnej konsultacji dietetycznej w ramach realizacji projektu „Krok do kariery” w okresie do 30.12.2022r.

Przedmiotem rozeznania jest:

 1. Przeprowadzenie indywidualnej konsultacji dietetycznej
 2. Ilość godzin konsultacji zależeć będzie od potrzeb uczestników projektu
 3. Rozeznanie dotyczy przeprowadzenia konsultacji w zakresie 1h/uczestnik

Osoby/instytucje zainteresowane rozeznaniem proszone są o przesłanie swojej oferty/cennika, które powinny być:

 – opatrzone pieczątką firmową/ imieniem i nazwiskiem oferenta

– posiadać datę sporządzenia,

– wzór oferty stanowi załącznik numer 1 do niniejszego rozeznania

Dokumenty do pobrania:

 

Rozeznanie dotyczy ceny za  przeprowadzenia indywidualnej konsultacji kosmetologicznej w ramach realizacji projektu „Krok do kariery” w okresie do 30.12.2022r.

Przedmiotem rozeznania jest:

 1. Przeprowadzenie indywidualnej konsultacji kosmetologicznej
 2. Ilość godzin konsultacji zależeć będzie od potrzeb uczestników projektu
 3. Rozeznanie dotyczy przeprowadzenia konsultacji w zakresie 1h/uczestnik

Osoby/instytucje zainteresowane rozeznaniem proszone są o przesłanie swojej oferty/cennika, które powinny być:

– opatrzone pieczątką firmową/ imieniem i nazwiskiem oferenta

– posiadać datę sporządzenia,

– podpisana przez oferenta

– wzór oferty stanowi załącznik numer 1 do niniejszego rozeznania

Dokumenty do pobrania:

 

Rozeznanie dotyczy ceny za  przeprowadzenie indywidualnego doradztwa psychologicznego w ramach realizacji projektu „Krok do kariery” w okresie do 30.12.2022r.

Przedmiotem rozeznania jest:

 1. Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa psychologicznego.
 2. Ilość godzin doradztwa zależeć będzie od potrzeb uczestników projektu
 3. Rozeznanie dotyczy przeprowadzenia doradztwa w zakresie 1h/uczestnik

Osoby/instytucje zainteresowane rozeznaniem proszone są o przesłanie swojej oferty/cennika, które powinny być:

– opatrzone pieczątką firmową/ imieniem i nazwiskiem oferenta

– posiadać datę sporządzenia,

– podpisana przez oferenta

– wzór oferty stanowi załącznik numer 1 do niniejszego rozeznania

Dokumenty do pobrania:

 

Rozeznanie obejmuje przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla 20 uczestników projektu „Krok do kariery” w okresie do 30.12.2022r.

Przedmiotem rozeznania jest:

 1. Przeprowadzenie indywidualnych spotkań z zakresu pośrednictwa pracy w ilości 5h/osoba dla 20 osób.
 2. Zajęcia realizowane będą w Centrum Rozwoju Lokalnego i/lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego

Osoby/instytucje zainteresowane rozeznaniem proszone są o przesłanie swojej oferty/cennika, które powinny być:

– opatrzone pieczątką firmową/ imieniem i nazwiskiem oferenta,

– posiadać datę sporządzenia,

– podpisana przez oferenta,

– wzór oferty stanowi załącznik numer 1 do niniejszego rozeznania.

Dokumenty do pobrania:

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Adresatami projektu są osoby w wieku 14-25 lat zamieszkujące na terenie województwa śląskiego. Projekt jest realizowany od kwietnia do listopada 2020.

Celem projektu jest innowacyjne kreowanie konstruktywnych prodemokratycznych postaw i uwalnianie pozytywnej energii młodych ludzi (w tym osób z niepełnosprawnością)  i jej ukierunkowanie na tworzenie inicjatyw zwiększających partycypację obywateli w sprawach publicznych. Celem projektu jest  również zwiększenie uczestnictwa osób z dysfunkcjami w życiu publicznym poprzez przełamywanie barier mentalnych i kompetencyjnych.

W ramach projektu przewidziano następujące działania aktywizacyjne:

 1. Szkolenie: „Ja i moje potrzeby-przełamywanie barier i stereotypów”. Poznawanie siebie nawzajem, integracja i wzrost kompetencji miękkich dla 40 osób. Szkolenie w 2 grupach po 20 osób.

Tematyka: Poznawanie siebie nawzajem, integracja i wzrost kompetencji miękkich poprzez warsztaty z wykorzystaniem metod dramy stosowanej. Dla każdej z grup przewidziane są 2 warsztaty po 8h w terminie dostosowanym do możliwości uczestników, w razie potrzeb grupy docelowej ewentualnie mogą być 4 warsztaty po 4h. Powstaną materiały szkoleniowe, także dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją.

 1. Wyjazdy w ramach cyklu Młodzieżowych Warsztatów Ożywienia Obywatelskiego (MWOO)

W ramach działań będzie poruszana taka tematyka jak: diagnoza problemów osobistych i lokalnych oraz szukanie sposobów przełamywania barier. Tworzenie propozycji inicjatyw lokalnych w oparciu o diagnozę problemową i ich opracowanie oraz wybór najlepszych inicjatyw do realizacji w środowisku lokalnym.

Młodzież sama będzie organizowała debatę i proponowała rozwiązania, które przyczynią się do jej aktywnego funkcjonowaniu w społeczeństwie obywatelskim.

 1. Młodzież będzie wdrażała w przestrzeni miejskiej inicjatywy, które wykrystalizują się jako efekt wspólnej pracy warsztatowej. 3 najlepsze inicjatywy zostaną wsparte bonami w wysokości 1000zł.

Liczba miejsc: 40

Szczegółowych informacji udziela: Janetta Kołodziejczyk

tel. 881 331 522, e-mail: kolodziejczyk@crl.org.pl


Załączniki


W ramach akcji „Dzieci uczą rodziców w domu” w środy i piątki na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje obejmują tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia placówek.

 

Zapraszamy do pobrania materiałów. Lista dostępnych materiałów będzie aktualizowana w każdą środę i każdy piątek.

Przypominamy, że  na naszym profilu na Facebooku (facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego) trwa konkurs, w którym do wygrania ciekawe nagrody. By wziąć udział w konkursie będzie trzeba w komentarzu zamieścić zdjęcie/zdjęcia z wykonanymi zadaniami.

Bezpośredni link do konkursu: KLIKNIJ

 

 


Rodzicu, dowiedz się więcej o akcji „Dzieci uczą rodziców”


Materiały do pobrania


 1. Lekcja – Jestem bezpiecznym uczniem, jestem bezpiecznym przedszkolakiem
 2. Lekcja – Zdrowie
 3. Lekcja – Ekologia
 4. Lekcja – Niepodległa Polska
 5. Lekcja – Pomocne serce
 6. Lekcja – Kosmos
 7. Lekcja – Świat zwierząt
 8. Lekcja – Wielkanoc
 9. Lekcja – Świat dinozaurów
 10. Lekcja – Motoryzacja
 11. Lekcja – Baśniowy Świat
 12. Lekcja – Matematyka
 13. Lekcja – Owoce
 14. Lekcja – Roboty
 15. Lekcja – Sport
 16. Lekcja – Język Angielski (Zwierzęta)
 17. Lekcja – Język Angielski (Zabawki)
 18. Lekcja – Język Angielski (Pojazdy)
 19. Lekcja – Sklej to sam!
 20. Lekcja – Kosmiczna przygoda
 21. Lekcja – Wycinankowe Szaleństwo
 22. Lekcja – W świecie wycinanek
 23. Lekcja – Praktyka czyni mistrza
 24. Lekcja – Liczymy, kolorujemy, wycinamy
 25. Lekcja – Do kolorowania się zabieramy i dni do wakacji odliczamy
 26. Lekcja – Zabawy czas 
 27. Lekcja – Już prawie wakacje
 28. Dzieci uczą rodziców: Bezpieczne wakacje 

 

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza chętnych niepracujących studentów ostatniego roku studiów stacjonarnych (dziennych) oraz niestacjonarnych (zaocznych), a także absolwentów szkół wyższych (studia licencjackie i magisterskie) posiadających orzeczenie o niepełnosprawności do udziału w projekcie „Absolwent, praca, stabilizacja”.

W ramach projektu oferowane jest wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej poprzez spotkania z doradcą zawodowym, wspólne poszukiwanie pracy, szkolenia zawodowe i podnoszące kwalifikacje oraz realizację 3 miesięcznych staży zawodowych. W ramach projektu oferowany jest również tzw. dodatek aktywizacyjny, wypłacany do 12 miesięcy.

Wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie mogą zgłaszać swoją kandydaturę poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego, który można pobrać poniżej, wypełnić i dostarczyć do biura Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Zaparkowa 23, Zawiercie, lub wypełnić osobiście pod ww. adresem.

Ilość miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE


Nasz serwis używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
Akceptuj
Odmów
Privacy Policy