Nasze projekty

 • Kategorie
 • Na początek własny zakątek

  „Na początek własny zakątek” to projekt realizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego w partnerstwie z Powiatem Zawierciańskim.

  Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zapewnienie równych szans w życiu społeczno-zawodowym 4 osobom (KiM) po 18 roku życia, w tym min. 75% kobiet z powiatu zawierciańskiego, opuszczającym placówki opiekuńczo wychowawcze, poprzez wsparcie w zakresie aktywizacji i budowy umiejętności społecznych w okresie 01.05.2017 – 28.02.2019 r.

  Powyższy cel osiągnięty zostanie poprzez realizację działań umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnej egzystencji i aktywności w życiu społecznym (stworzenie miejsc w mieszkaniu chronionym, opracowanie programu usamodzielniania dla każdego uczestnika), zapewnienie uczestnikom projektu odpowiedniego wsparcia edukacyjnego w zakresie pełnienia codziennych ról społecznych, dzięki czemu wzrośnie samoocena uczestników, ich odpowiedzialność, co przyczyni się do podwyższenia motywacji do samorozwoju i aktywnego życia, w tym poszukiwania pracy, podwyższania kwalifikacji itp.

  W ramach projektu utworzone zostaną 4 miejsca w zaadaptowanym mieszkaniu chronionym (wykonanie kompleksowego remontu, wyposażenie lokalu), uczestnicy objęci zostaną wsparciem w postaci opiekuna usamodzielniania, a także wsparciem psychologicznym i prawniczym. Uczestnikami projektu mogą być również osoby opuszczające rodzinę zastępczą.


  Galeria zdjęć – Remont | Rekrutacja do projektu


  Aktualizacja: projekt realizowany jest do 30.04.2019 r.

  Wartość projektu: 374 150,00 zł

   Wartość Funduszy Europejskich: 347 959,50 zł

  Okres realizacji projektu: 01.05.2017 – 28.02.2019