Projekt „Wolni od uprzedzeń. Wolni od przemocy”

Dodano: 10 września, 2021

Centrum Rozwoju Lokalnego serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pn. „Wolni od uprzedzeń. Wolni od przemocy”, dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze Środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Adresaci projektu

Projekt “Wolni od uprzedzeń. Wolni od przemocy” adresowany jest do trzech grup:
• młodzieży w wieku 15-19 lat z terenu województwa śląskiego
• funkcjonariuszy policji
• nauczycieli oraz przedstawicieli organizacji, instytucji i jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego

W ramach projektu:

 

Warsztaty tematyczne dla młodzieży

W ramach działania zorganizowane zostaną łącznie 3 warsztaty tematycznych dla 3 grup z obszaru województwa Śląskiego). Każdy warsztat trwać będzie 8 godzin lekcyjnych. Prowadzone będą w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu przez wykwalifikowanych trenerów z dziedziny objętej projektem. W każdym warsztacie planuje się udział 20 uczniów, 3 policjantów lub przedstawicieli policji oraz 3 opiekunów (nauczycieli lub przedstawicieli szkół). W ramach tego działania przewidziano także zwiedzanie Muzeum Auschwitz, które odbywać się będzie przed rozpoczęciem zajęć.

Lekcje poglądowe dla uczestników warsztatów

W ramach działania opracowana zostanie koncepcja zajęć poglądowych skierowanych do młodzieży uczestniczącej w warsztatach tematycznych. Lekcje tematyczne realizowane będą bezpośrednio w szkołach, z których pochodzić będzie młodzież uczestnicząca w warsztatach. Zgodnie z założeniem projektu lekcje odbywać się będą w ramach godziny wychowawczej, a za jej prowadzenie odpowiadać opiekun uczestniczący wraz z młodzieżą w warsztatach. Otrzyma on od Centrum Rozwoju Lokalnego Konspekt lekcji oraz potrzebne do tego materiały dydaktyczne. W ramach przygotowania do przeprowadzenia Lekcji poglądowej każdy nauczyciel odpowiedzialny za jej prowadzenie odbędzie konsultacje online (za pomocą telekonferencji) z przedstawicielem CRL w celu omówienia założeń lekcji oraz szczegółowych metod jej realizacji. Każda lekcja poglądowa składać się będzie z dwóch części:

a) Zajęcia wstępne – realizowane będą przed bezpośrednio prze warsztatami tematycznymi. Młodzież, która będzie uczestniczyć w warsztatach podczas zajęć tematycznych omówi z nauczycielem temat hejtu, mowy nienawiści i nietolerancji. Zajęcia skupiać się będą na tym jak młodzież postrzega te zagadnienia i jak często się z nimi styka.

b) Zajęcia podsumowujące. Następować będą po realizacji warsztatów tematycznych. Ich głównym zadaniem będzie sprawdzenie jakie zmiany nastąpiły wśród młodzieży uczestniczącej w warsztatach. Zajęcia podsumowujące poruszać będą tą samą tematykę co zajęcia wstępne, będą się jednak skupiać na tym jak w wyniku warsztatów zmieniło się postrzeganie tematu hejtu, mowy nienawiści i nietolerancji przez uczestników projektu.

Warsztaty kreujące Lokalnych Liderów Praw Człowieka

Działanie przewiduje organizację jednego warsztatu kreującego „Lokalnych Liderów  Praw Człowieka”, w którym udział weźmie 16 osób w tym 3 policjantów. Pozostałymi uczestnikami będą nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji i samorządów lokalnych z obszaru województwa śląskiego. Każdy warsztat obejmować będzie tematykę stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji. W programie znajdą się wykłady i ćwiczenia praktyczne oraz wizyta w Państwowym Muzeum Auschwitz Birkenau z omówieniem i odniesieniem do tematyki warsztatu. Działanie to jest bardzo istotne z punktu widzenia trwałości projektu po jego zakończeniu. Uczestnicy nabędą konkretne kompetencje w zakresie prowadzenia działań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym zjawiskom społecznym (dyskryminacja, stereotypizacja, uprzedzenia itp.). Dzięki temu będą mogli wykorzystywać zdobytą wiedzę na swoim obszarze działania. Policjanci, którzy wezmą udział w warsztatach będą korzystać ze zdobytej wiedzy podczas swoich codziennych obowiązków związanych z prowadzeniem działań prewencyjnych, profilaktycznych i edukacyjnych. Nauczyciele prowadzić będą edukację w swoich szkołach, np. na godzinach wychowawczych lub realizując inicjatywy o tej tematyce (spotkania z uczniami, szkolne kampanie, konkursy itp.). Przedstawiciele NGO zdobyte kompetencje wykorzystywać będą na swoim obszarze, włączając się w rozwój lokalnych społeczności m.in. poprzez realizację projektów o podobnej tematyce. Do udziału w warsztatach zaproszeni zostaną także przedstawiciele różnych instytucji działających na obszarze województw małopolskiego i śląskiego, a także lokalnych samorządów. Przedstawiciele samorządów, szczególnie z wydziałów zajmujących się kwestiami społecznymi zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystać w swojej codziennej pracy, mogąc prowadzić lokalne kampanie społeczne, działania na rzecz dzieci i młodzieży na swoim obszarze działania.

Ogólnopolska konferencja online „Wolni od uprzedzeń. Wolni od przemocy”

W ramach działania zostanie zorganizowana ogólnopolska konferencja online, podczas której głos zabiorą m. in. psycholog, prawnik oraz funkcjonariusz policji. Podczas konferencji planowana jest również debata przedstawicieli trzech związków wyznaniowych. 

 

Zainteresowany uczestnictwem?  Skontaktuj się z nami!

numer telefonu: 32 4941319

e-mail: projekty@crl.org.pl