Adresatami projektu są osoby w wieku 14-25 lat zamieszkujące na terenie województwa śląskiego. Projekt jest realizowany od kwietnia do listopada 2020.

Celem projektu jest innowacyjne kreowanie konstruktywnych prodemokratycznych postaw i uwalnianie pozytywnej energii młodych ludzi (w tym osób z niepełnosprawnością)  i jej ukierunkowanie na tworzenie inicjatyw zwiększających partycypację obywateli w sprawach publicznych. Celem projektu jest  również zwiększenie uczestnictwa osób z dysfunkcjami w życiu publicznym poprzez przełamywanie barier mentalnych i kompetencyjnych.

W ramach projektu przewidziano następujące działania aktywizacyjne:

 1. Szkolenie: „Ja i moje potrzeby-przełamywanie barier i stereotypów”. Poznawanie siebie nawzajem, integracja i wzrost kompetencji miękkich dla 40 osób. Szkolenie w 2 grupach po 20 osób.

Tematyka: Poznawanie siebie nawzajem, integracja i wzrost kompetencji miękkich poprzez warsztaty z wykorzystaniem metod dramy stosowanej. Dla każdej z grup przewidziane są 2 warsztaty po 8h w terminie dostosowanym do możliwości uczestników, w razie potrzeb grupy docelowej ewentualnie mogą być 4 warsztaty po 4h. Powstaną materiały szkoleniowe, także dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją.

 1. Wyjazdy w ramach cyklu Młodzieżowych Warsztatów Ożywienia Obywatelskiego (MWOO)

W ramach działań będzie poruszana taka tematyka jak: diagnoza problemów osobistych i lokalnych oraz szukanie sposobów przełamywania barier. Tworzenie propozycji inicjatyw lokalnych w oparciu o diagnozę problemową i ich opracowanie oraz wybór najlepszych inicjatyw do realizacji w środowisku lokalnym.

Młodzież sama będzie organizowała debatę i proponowała rozwiązania, które przyczynią się do jej aktywnego funkcjonowaniu w społeczeństwie obywatelskim.

 1. Młodzież będzie wdrażała w przestrzeni miejskiej inicjatywy, które wykrystalizują się jako efekt wspólnej pracy warsztatowej. 3 najlepsze inicjatywy zostaną wsparte bonami w wysokości 1000zł.

Liczba miejsc: 40

Szczegółowych informacji udziela: Janetta Kołodziejczyk

tel. 881 331 522, e-mail: kolodziejczyk@crl.org.pl


Załączniki


Projekt „Praktyka na miarę sukcesu” skierowany jest do 32 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu.
Uczestnicy odbędą 4-tygodniowe staże zawodowe w niemieckich przedsiębiorstwach w 2 turach mobilności.

W mobilności weźmie udział 16 uczniów z kierunku technik informatyk oraz 16 uczniów kształcących się na kierunku technik mechanik. Staże zawodowe odbywać się będą w Dreźnie (Saksonia). W ramach przygotowań do mobilności uczniowie odbędą dodatkowe zajęcia z języków: niemieckiego i angielskiego, a także zajęcia podnoszące kompetencje i świadomość kulturową i społeczną.


Wartość dofinansowania: 83 144,00 EUR

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.08.2021


Do pobrania:

Regulamin

Centrum Rozwoju Lokalnego w okresie 01.09.2019 – 31.08.2021 realizuje projekt pn. „Praktyka na miarę sukcesu”. Projekt jest współfinansowany  w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Projekt skierowany jest do 32 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu.
Uczestnicy odbędą 4-tygodniowe staże zawodowe w niemieckich przedsiębiorstwach w 2 turach mobilności.

W mobilności weźmie udział 16 uczniów z kierunku technik informatyk oraz 16 uczniów kształcących się na kierunku technik mechanik. Staże zawodowe prowadzone w ramach projektu  odbywać się będą w Dreźnie (Saksonia). W ramach przygotowań do mobilności uczniowie odbędą dodatkowe zajęcia z języków: niemieckiego i angielskiego, a także zajęcia podnoszące kompetencje i świadomość kulturową i społeczną.


Wartość dofinansowania: 83 144,00 EUR

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.08.2021


Do pobrania:

Regulamin

 

 

 

Samodzielni” to projekt realizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego w partnerstwie z Rybacką Lokalną Grupą Działania „Jurajska Ryba” w okresie od 1.09.2019 do 30.10.2020 r. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zapewnienie równych szans społeczno-zawodowych 25 osobom (15K, 10M) zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów wiejskich wchodzących w skład RLGD Jurajska Ryba. Dla uczestników projektu przewidziane jest kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji i odbudowy umiejętności społecznych i zawodowych poprzez wypracowanie Programu Aktywności Lokalnej dla mieszkańców 6 gmin: Koniecpol, Żarki, Dąbrowa Zielona, Janów, Lelów, Przyrów.

W ramach projektu przewidziane są działania o charakterze społeczno-środowiskowym oraz zawodowym (staże, szkolenia, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe).


Wartość projektu: 445 190,63zł.

Wartość dofinansowania: 422 931,22zł.

Wartość środków EFS: 378 412,03 zł


Dokumenty

 1. Regulamin zwrotu kosztów
 2. Wniosek o zwrot kosztu dojazdu
 3. Oświadczenie – zwrot kosztów za dojazd samochodem prywatnym
 4. Oświadczenie – zwrot kosztów za dojazd samochodem użyczonym
 5. Oświadczenie – zwrot kosztów za dojazd publicznym środkiem transportu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

„Przeciw mowie nienawiści” to projekt realizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego na podstawie programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, współfinansowanym ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie świadomości oraz wiedzy na temat ochrony praw człowieka, przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, takim jak: mowa nienawiści, przemoc wynikająca z nienawiści, nietolerancji, kierowanie się stereotypami oraz nierówne traktowanie wśród młodzieży, policjantów, nauczycieli oraz przedstawicieli NGO, instytucji i samorządów lokalnych z obszaru woj. śląskiego.

W ramach projektu zaplanowane są:

 1. Warsztaty dla młodzieży w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu (Auschwitz Jewish Center Foundation), W warsztatach wraz z uczniami wezmą udział policjanci i nauczyciele z obszaru województwa śląskiego.
 2. Seminaria dwudniowe, w których wezmą udział  in. naczelnicy wydziałów jednostek policji z woj. śląskiego i nauczyciele.
 3. Warsztaty dwudniowe dla dorosłych kreujące „Lokalnych Liderów Praw Człowieka”.

Wartość projektu: 167720,00 zł

Wartość dofinansowana: 154220,00 zł


DOKUMENTY
 

Zobacz też:

 1. Projekt Bo liczy się człowiek!

„Na początek własny zakątek” to projekt realizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego w partnerstwie z Powiatem Zawierciańskim.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zapewnienie równych szans w życiu społeczno-zawodowym 4 osobom (KiM) po 18 roku życia, w tym min. 75% kobiet z powiatu zawierciańskiego, opuszczającym placówki opiekuńczo wychowawcze, poprzez wsparcie w zakresie aktywizacji i budowy umiejętności społecznych w okresie 01.05.2017 – 28.02.2019 r.

Powyższy cel osiągnięty zostanie poprzez realizację działań umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnej egzystencji i aktywności w życiu społecznym (stworzenie miejsc w mieszkaniu chronionym, opracowanie programu usamodzielniania dla każdego uczestnika), zapewnienie uczestnikom projektu odpowiedniego wsparcia edukacyjnego w zakresie pełnienia codziennych ról społecznych, dzięki czemu wzrośnie samoocena uczestników, ich odpowiedzialność, co przyczyni się do podwyższenia motywacji do samorozwoju i aktywnego życia, w tym poszukiwania pracy, podwyższania kwalifikacji itp.

W ramach projektu utworzone zostaną 4 miejsca w zaadaptowanym mieszkaniu chronionym (wykonanie kompleksowego remontu, wyposażenie lokalu), uczestnicy objęci zostaną wsparciem w postaci opiekuna usamodzielniania, a także wsparciem psychologicznym i prawniczym. Uczestnikami projektu mogą być również osoby opuszczające rodzinę zastępczą.

 

Aktualizacja (stan na dzień 11.08.2022r.): 1 mieszkanie, posiadające 4 miejsca dla 4 osób

 

Szczegółowe informacje o możliwości skorzystania ze wsparcia w postaci zamieszkania w mieszkaniu chronionym można uzyskać pod numerem telefonu:  32 494 13 19.

 


Galeria zdjęć – Remont | Rekrutacja do projektu


Aktualizacja: projekt realizowany jest do 30.04.2019 r.

Wartość projektu: 374 150,00 zł

 Wartość Funduszy Europejskich: 347 959,50 zł

Okres realizacji projektu: 01.05.2017 – 28.02.2019

Nasz serwis używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
Akceptuj
Odmów
Privacy Policy