REGULAMIN USTANAWIANIA REKORDU POLSKI

„ZE SZNUPKIEM BEZPIECZNI W DRODZE”

 

 1. Organizatorem Akcji jest Centrum Rozwoju Lokalnego (KRS: 0000332814)

z siedzibą w Zawierciu przy ul. Zaparkowej 23, zwane w dalszej części regulaminu
Organizatorem.

 1. Organizator przy realizacji akcji współpracuje z Komendą Wojewódzką Policji
  w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Lompy 19, zwane w dalszej części regulaminu Partnerem.
 2. Koordynatorem ustanawiania rekordu jest Takoala Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 29/8.
 3. Osobą udzielającą informacji na temat akcji jest Monika Łydek, tel. 510 680 585, e- mail: lydek@crl.org.pl. Informacje udzielane są również w biurze organizatora:                                                 Zaparkowa 23 w Zawierciu, w dni robocze w godzinach 7.00-15.00.

 

 

 1. Zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci.
 2. Ocieplenie wizerunku policjanta jako funkcjonariusza publicznego.
 3. Ustanowienie Rekordu Polski w ilości uczestników biorących udział w akcji.

 

 

 1. Uczestnikami akcji mogą zostać wszystkie placówki przedszkolne oraz klasy 1-3 szkół podstawowych, na terenie województwa śląskiego\, które zgłoszą w odpowiednim terminie chęć udziału w akcji.
 2. Osoba zgłaszająca placówkę do wzięcia udziału w akcji oświadcza, że dyrekcja placówki została poinformowana o tym fakcie.
 3. Osoba zgłaszająca daną placówkę, przesyła formularz z ostateczną liczbą uczestników (prosimy o nie przesyłanie oddzielnych zgłoszeń z każdej klasy/grupy przedszkolnej).
 4. Zgłaszana grupa musi posiadać łącznie minimum 50 uczestników (uczniów, przedszkolaków).

 

 

 1. Termin realizacji akcji: 18.12.2018r. godz.10.00
 2. Uczestnicy wszystkich zgłoszonych placówek, otrzymują od opiekunów rysunek formatu A4 do pokolorowania wyłącznie kredkami. O godz. 10.00 wszyscy uczestnicy rozpoczynają działanie.
 3. Rysunek do kolorowania dostępny jest na stronie: bezpieczeństwo.crl.org.pl. Przedstawiciele zgłoszonych placówek samodzielnie pobierają i drukują we własnym zakresie potrzebną ilość rysunków.
 4. W poszczególnych placówkach (wybranych przez policjanta dzielnicowego), w ramach profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa, która realizowana jest od września, podczas trwania akcji wezmą udział policjanci dzielnicowi.
 5. Organizator zezwala placówkom na oznaczanie się w postach, które będą publikowane na stronach internetowych placówek w celu promocji akcji.

 

 

Wszystkie potrzebne dokumenty (formularz zgłoszeniowy do akcji „Ze Sznupkiem bezpieczni w drodze”, zeznanie niezależnego świadka oraz ilustracja do kolorowania) są dostępne do wypełnienia lub pobrania na stronie bezpieczenstwo.crl.org.pl.

 

 1. Akcja musi odbywać się w jednym miejscu np. na sali gimnastycznej, sali konferencyjnej, korytarzu itp.
 2. Wydarzenie przez cały czas musi obserwować co najmniej jeden niezależny świadek, który ma obowiązek policzyć wszystkich uczestników oraz kontrolować czy wszystkie działania są zgodne ze „specyficznymi wytycznymi” – osobny plik pdf.
 3. Liczenie uczestników musi odbywać się na początku zdarzenia czyli przed godz. 10. Uczestników można policzyć np. poprzez naklejanie cyfr, przybijanie pieczątek, pisanie po dłoni kolejnych numerów uczestników itp. Proces liczenia musi być nagrany.
 4. Niezależnym świadkiem może zostać wyłącznie osoba, która nie jest związana ze szkołą bądź uczestnikami akcji.
 5. Rozpoczęcie oraz zakończenie akcji należy obwieścić dźwiękiem gwizdka.
 6. Czas kolorowania powinna mierzyć osoba doświadczona w obszarze sportu np. trener, nauczyciel wychowania fizycznego. Pomiar ma być odmierzany przez stoper
  z dokładnością do 0,01 sekundy. (podpis osoby dokonującej pomiar niezbędny jest przy uzupełnianiu dokumentu: zeznanie niezależnego świadka)

 

 

 1. 1. Po zakończonej akcji, maksymalnie do dnia 07.01.2019 r. placówki zobowiązane są do wysłania w wersji elektronicznej na stronę bezpieczeństwo.crl.org.pl:

– dokument: zeznanie niezależnego świadka

– kilka fotografii z akcji, na których widoczni są wszyscy uczestnicy akcji (dzieci kolorujące rysunek)

– nagranie video, które będzie zawieraćproces liczenia uczestników oraz minimum minutowy film z procesu kolorowania ilustracji przez dzieci.

 1. 2. Zaleca się, aby opiekunowie placówek zachęcili przedszkolaków/uczniów do zabrania pokolorowanych ilustracji do domu w celu zaprezentowania wykonanych prac rodzicom/opiekunom. Dzięki temu dzieci wraz z rodzicami/opiekunami, będą mogły przywiesić pracę w widocznym miejscu w domu np. na lodówce co przypominać będzie o bezpieczeństwie.
 2. 3. Organizator informuje, że akcja ma charakter edukacyjny, a po jej zakończeniu nie są przewidziane nagrody rzeczowe dla uczestników.

 

 

 

 1. Placówka chcąca wziąć udział w akcji jest zobowiązana do wypełnienia formularza na stronie: bezpieczenswo.crl.org.pl.
 2. Wypełnienie i przesłanie formularza jest różnoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zapisem RODO.
 3. Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 1, powinny zostać złożone do dnia 11.12.2018 r. do godz. 15.00. Zgłoszenia otrzymane przez Organizatora po tym terminie nie będą przez niego rozpatrywane.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, a także godziny rozpoczęcia akcji.

 

 

 1. Przystąpienie do akcji oznacza akceptację regulaminu, zapisów RODO oraz wyrażenie zgody uczestnika (jego opiekunów prawnych) na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 962 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z organizatorem oraz w celach związanych z akcją.

 

 1. Placówki uczestniczące w akcji wyrażają zgodę na publikację przez Organizatora oraz koordynatora ustanawiania rekordu Takoala Sp. z o.o. zgromadzonych materiałów (zdjęcia, krótki film itp.). Materiał zostanie opublikowany in. na  stronach internetowych Organizatora, Partnera oraz koordynatora akcji w celach promocyjnych całego działania.
 2. Organizator wyraża zgodę na wykorzystywanie własnego logo placówkom, które przystąpiły do akcji poprzez publikację zebrany materiałów podczas trwania akcji na własnych stronach internetowych na potrzeby promocji całego działania dotyczącego podstawowych zasad bezpieczeństwa wśród najmłodszych.

 

Ogólna klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych
 2. Centrum Rozwoju Lokalnego tel. 32 494 13 19, mail. crl@crl.org.pl; NIP: 6492261145, REGON: 241300267; KRS: 0000 332 814
 3. Cele i podstawy przetwarzania
 4. Przetwarzamy Twoje dane (osoby zgłaszającej oraz niezależnego świadka – imię, nazwisko, adres email, adres placówki, numer telefonu) w celu realizacji akcji ”Ze Sznupkiem bezpieczni w drodze” na podstawie Twojego zgłoszenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

III Prawo do sprzeciwu

 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 3. Okres przechowywania danych
 4. Twoje dane osobowe wynikające z pracy przy akcji ”Ze Sznupkiem bezpieczni w drodze” będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tym projektem;
 5. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 6. Odbiorcy danych
 7. Twoje dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.
 8. Twoje dane będą opublikowane na stronach internetowych Organizatora akcji oraz na stronach internetowych, na których będą umieszczane informacje dot. akcji „Ze Sznupkiem bezpieczni w drodze”.
 9. Prawa osób, których dane dotyczą:

 

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. e) prawo do przenoszenia danych;
 6. f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w akcji.