NA POCZĄTEK

A A A

Strona główna » NA POCZĄTEK

Dostępne podkategorie:

„Na początek własny zakątek” to projekt realizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego w partnerstwie z Powiatem Zawierciańskim. 

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zapewnienie równych szans w życiu społeczno – zawodowym 4 osobom (KiM) po 18 roku życia, w tym min. 75% kobiet z powiatu zawierciańskiego, opuszczającym placówki opiekuńczo wychowawcze, poprzez wsparcie w zakresie aktywizacji i budowy umiejętności społecznych w okresie 01.05.2017 – 28.02.2019 r.

Rekrutacja do projektu  

 

Powyższy cel osiągnięty zostanie poprzez realizację działań umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnej egzystencji i aktywności w życiu społecznym (stworzenie miejsc w mieszkaniu chronionym, opracowanie programu usamodzielniania dla każdego uczestnika), zapewnienie uczestnikom projektu odpowiedniego wsparcia edukacyjnego w zakresie pełnienia codziennych ról społecznych, dzięki czemu wzrośnie samoocena uczestników, ich odpowiedzialność, co przyczyni się do podwyższenia motywacji do samorozwoju i aktywnego życia, w tym poszukiwania pracy, podwyższania kwalifikacji itp.

W ramach projektu utworzone zostaną 4 miejsca w zaadaptowanym mieszkaniu chronionym (wykonanie kompleksowego remontu, wyposażenie lokalu), uczestnicy objęci zostaną wsparciem w postaci opiekuna usamodzielniania, a także wsparciem psychologicznym i prawniczym. Uczestnikami projektu mogą być również osoby opuszczające rodzinę zastępczą. 

Galeria zdjęć - Remont

 

Aktualizacja: projekt realizowany jest do 30.04.2019 r.

Wartość projektu: 374 150,00 zł

 Wartość Funduszy Europejskich: 347 959,50 zł

Okres realizacji projektu: 01.05.2017 - 28.02.2019

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Strona głównaDrukujPDF
Nasze inicjatywy